„Legia Akademicka” – szkolenie wojskowe dla studentów

Ministerstwo Obrony Narodowej przywraca ideę ochotniczego szkolenia studentów. „Legia Akademicka” to uruchomiony w 2017 roku przez MON program skierowany do studentów. Szkolenie będzie dzieliło się na cześć teoretyczną – realizowaną na uczelniach w trakcie roku akademickiego oraz część praktyczną realizowaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych.

Szkoła Legii Akademickiej – to realizacja ochotniczego, wojskowego programu "Legia Akademicka" w celu gromadzenia wyszkolonych zasobów żołnierzy rezerwy na potrzeby uzupełnień osobowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Do programu mogą przystąpić osoby, które są studentami lub absolwentami uczelni wyższych publicznych oraz niepublicznych (studia I oraz II stopnia).

Kształcenie w ramach Szkoły Legii Akademickiej realizowane jest przez okres 3 lat i kończy się:

- w przypadku kształcenia na podoficera – egzaminem na podoficera;

- w przypadku kształcenia na oficera – egzaminem na oficera

Podstawa prawna realizacji projektu.

Projekt pn. Szkoła Legii Akademickiej realizowany jest na podstawie zadań zleconych przez Ministra Edukacji i Nauki w trybie art. 404 ustawy z dnia 20 lipca 20018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i poz. 1630).

Podstawowe zasady dotyczące projektu.

Edukacja wojskowa studentów realizowana w uczelniach w ramach Szkoły Legii Akademickiej dotyczy modułu podoficerskiego. Część teoretyczną realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Zasadniczym założeniem projektu pn. Szkoła Legii Akademickiej jest przeprowadzenie przez uczelnię programu szkoleń (części teoretycznej) modułu podoficerskiego w wymiarze 15 godzin. Do projektu przystąpić będzie mógł student/absolwent (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie. W pierwszej kolejności odbędą się szkolenia w ramach części teoretycznej, które muszą zakończyć się do dnia 30 maja 2023 r.

Głównym celem części teoretycznej będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w ramach ćwiczeń wojskowych realizowanych w jednostkach wojskowych.